Komandna tabla

Nakon ulaska u aplikaciju, otvara se kontrolni panel.

U zaglavlju kontrolne table izaberite kalendarski prikaz putnih naloga ili grafički prikaz putnih troškova.

U zaglavlju obrasca nalazi se brzi meni filtera:

  • Korisnički administratori podataka i administratori sistema imaju mogućnost izbora korisničkih filtera. Ostali korisnici vide samo svoje naplate.
  • Status putnog naloga – u kojoj fazi procesa se nalazi putni nalog

Prikaz troškova je tabelarni ili grafički prikaz troškova, koji se može filtrirati prema svim željenim parametrima (datumi, korisnici, mesto troška itd.)